Магистр

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн сургалтын үйл ажиллагааг АШУҮИС-ийн захирлын 2021 оны 02 сарын 09 өдрийн А/28 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ-аар зохицуулна. Магистр, докторын сургалтын элсэлт нь жилд 2 удаа явагдана.

/Хавар 02-р сарын 1-15-ны хооронд, намар 08-р сарын 25-аас 09-р сарын 10-ны хооронд/


Суралцагч нь доорх дэс дарааллын дагуу магистрын диссертац бичиж хамгаална.

 1. Мэргэжлийн суурь хичээлийн 10 багц судалсан байх
 2. Тэнхимийн хурлаар орох: (Тэнхимээс хурлыг зарлана)
  • Судалгааны ажлын сэдэв батлуулах
  • Судалгааны ажлын арга аргачлал батлуулах
  • Судалгааны ажлын удирдагч багш, зөвлөх багш томилуулах
 3. Ёс зүйн хорооны хурлаар орж ёс зүйн зөвшөөрөл авах
 4. Мэргэшүүлэх хичээлийн 12 багц цаг судалсан байх
 5. Судалгаа эхлэх (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлэх)
 6. Явцын хэлэлцүүлэгт тэнхимийн хурлаар 1 удаа орно.
 7. Ёс зүйн хорооны хурлаар орж ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах
 8. Урьдчилсан хамгаалалтад орох: (ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ-ын 4.2-д заасан)
  • Урьдчилсан хамгаалалтад ороход бүрдүүлэх материалыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү
 9. Жинхэнэ хамгаалалтад орох: (ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ-ын 4.2-д заасан)
  • Жинхэнэ хамгаалалтад тэнцсэн төгсөгчийн бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.
  • Магистрын зэргээ амжилттай хамгаалсан суралцагч нар ЭНД ДАРЖ хамгаалалтын дараах бүртгэлийг хийнэ үү