Магистр

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн сургалтын үйл ажиллагааг АШУҮИС-ийн захирлын 2021 оны 02 сарын 09 өдрийн А/28 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ-аар зохицуулна. Магистр, докторын сургалтын элсэлт нь 2 үе шаттай байна.


Суралцагч нь доорх дэс дарааллын дагуу магистрын диссертац бичиж хамгаална.

 1. Тэнхимийн хурлаар орох: (Тэнхимээс хурлыг зарлана)
  • Судалгааны ажлын сэдэв батлуулах
  • Судалгааны ажлын арга аргачлал батлуулах
  • Судалгааны ажлын удирдагч багш, зөвлөх багш томилуулах
 2. Ёс зүйн хорооны хурлаар орж ёс зүйн зөвшөөрөл авах
 3. Судалгаа эхлэх
 4. Явцын хэлэлцүүлэгт тэнхимийн хурлаар 2 удаа орно.
 5. Ёс зүйн хорооны хурлаар орж ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах
 6. Урьдчилсан хамгаалалтад орох: (ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ-ын 4.2-д заасан)
  • Урьдчилсан хамгаалалтад ороход бүрдүүлэх материалыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү
 7. Жинхэнэ хамгаалалтад орох: (ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ-ын 4.2-д заасан)
  • Жинхэнэ хамгаалалтад орсны дараа бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.