Доктор

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн сургалтын үйл ажиллагааг АШУҮИС-ийн захирлын 2021 оны 02 сарын 09 өдрийн А/28 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ-аар зохицуулна. Магистр, докторын сургалтын элсэлт нь 2 үе шаттай байна.


Суралцагч нь доорх дэс дарааллын дагуу диссертац бичиж хамгаална.

 1. Тэнхимийн хурлаар орох: (Тэнхимийн хурал,  Бүрэлдэхүүн сургуулийн Эрдэмтдийн зөвлөл )
  • Судалгааны ажлын сэдэв батлуулах
  • Судалгааны ажлын арга аргачлал батлуулах
  • Судалгааны ажлын удирдагч багш, зөвлөх багш томилуулах
 2. Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны хурлаар орж ёс зүйн зөвшөөрөл авах
 3. Явцын хэлэлцүүлэг:
  • Тэнхимийн хурлаар 2 удаа
  • Бүрэлдэхүүн сургуулийн Эрдэмтдийн зөвлөл 1 удаа
 4. Нэр томьёоны зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл
 5. Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны дүгнэлт
 6. Экспертийн дүгнэлт
 7. Урьдчилсан хамгаалалт: (Эрдмийн зөвлөл)
  • Урьдчилсан хамгаалалтад ороход бүрдүүлэх материалыг (жагсаалтын 1-17)  ЭНД ДАРЖ үзнэ үү
 8. Жинхэнэ хамгаалалт: (АУ-ны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл)
  • Жинхэнэ хамгаалалтад орохын өмнө бүрдүүлэх материал (жагсаалтын 18-25)
  • Жинхэнэ хамгаалалтад орсны дараа бүрдүүлэх материал (жагсаалтын 18-25) -ын жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Илтгэх хуудасны загвар файлыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.