Хурлын тэмдэглэл

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны хурлын тэмдэглэлүүд-2024

2024.01.19 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                      2024.02.23 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                 2024.03.22 Зөвшөөрөл Дүгнэлт Бакалавр дүгнэлт

                                                2024.04.19 Зөвшөөрөл Дүгнэлт Бакалавр дүгнэлт

                                                 2024.05.10 Бакалавр дүгнэлт

                                                 2024.05.17 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны хурлын тэмдэглэлүүд-2023

2023.01.20 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

2023.02.17 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                              2023.03.17 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                              2023.04.14 Дүгнэлт

                                                             2023.04.21 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                             2023.05.26 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                             2023.06.16 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                            2023.10.20 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                           2023.11.24 Зөвшөөрөл Дүгнэлт Бакалавр зөвшөөрөл

                                                           2023.12.15 Зөвшөөрөл Дүгнэлт Бакалавр зөвшөөрөл

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны хурлын тэмдэглэлүүд-2022

2022.01.21 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                              2022.02.18 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                             2022.03.25 Зөвшөөрөл Дүгнэлт Бакалавр дүгнэлт

                                                             2022.04.29 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                             2022.05.25 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                              2022.06.10 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                             2022.06.22 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                             2022.09.23 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                             2022.10.21 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                             2022.11.18 Зөвшөөрөл Бакалавр зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                             2022.12.16 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны хурлын тэмдэглэлүүд-2021

2021.01.22 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

2021.02.19 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

2021.03.19 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

2021.04.08 Дүгнэлт

                                                                         2021.04.16 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                                         2021.05.21 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                                         2021.06.04 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                                         2021.06.18 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

                                                                         2021.09.27  Зөвшөөрөл  Дүгнэлт

                                                                         2021.10.22  Зөвшөөрөл  Дүгнэлт

                                                                         2021.11.19  Зөвшөөрөл  Дүгнэлт Бакалаврын Зөвшөөрөл

                                                                         2021.12.24  Зөвшөөрөл  Дүгнэлт Бакалаврын Зөвшөөрөл

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны хурлын тэмдэглэлүүд-2020

 

2020.01.17 Зөвшөөрөл Дүгнэлт Төслийн зөвшөөрөл

2020.03.13 Дүгнэлт

2020.04.08 Дүгнэлт

2020.04.24 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

2020.05.15 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

2020.06.12 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

2020.06.19 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

<

2020.10.16 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

2020.11.20 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

2020.12.18 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

 

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны хурлын тэмдэглэлүүд-2019

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны хурлын тэмдэглэлүүд-2018

2018.10.23 Зөвшөөрөл Дүгнэлт

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны хурлын тэмдэглэлүүд-2017

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны хурлын тэмдэглэлүүд-2016

2016.01.15 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.02.19 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.03.18 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.03.25 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.04.20 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.04.22 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.04.29 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.05.06 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.05.20 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.05.27 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.06.10 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.09.30 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.10.21 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.11.18 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.12.02 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.12.09 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2016.12.16 Зөвшөөрөл Дүгнэлт