Дүрэм журам

  • ЭРҮҮЛ МЭНД БОЛОН БОЛОВСРОЛТОЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД ДҮРЭМ ЖУРАМ
  • БИЧИГ БАРИМТ НӨХӨН ОЛГОХ
  • АВИЛГАЛТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ
  • БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЖУРАМ
  • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ ДҮРЭМ ЖУРАМ