Хичээлийн хуваарь

Хичээлийн хуваарь

Докторын сургалт Магистрын сургалт
I дамжаа 2022-2023 оны намрын элсэлт 2022-2023 оны хаврын элсэлт I дамжаа
I дамжаа 2021-2022 оны хаврын элсэлт 2021-2022 оны хаврын элсэлт I дамжаа
II дамжаа 2021-2022 оны намрын элсэлт 2021-2022 оны намрын элсэлт II дамжаа
2020-2021 оны хаврын элсэлт 2020-2021 оны хаврын элсэлт
III дамжаа 2020-2021 оны намрын элсэлт
2019-2020 оны хаврын элсэлт