Хичээлийн хуваарь

Хичээлийн хуваарь

Магистрын сургалт Докторын сургалт
I дамжаа 2020-2021 оны хаврын элсэлт 2020-2021 оны хаврын элсэлт I дамжаа
2020-2021 оны намрын элсэлт 2020-2021 оны намрын элсэлт
II дамжаа 2019-2020 оны хаврын элсэлт 2019-2020 оны хаврын элсэлт II дамжаа
2019-2020 оны намрын элсэлт 2019-2020 оны намрын элсэлт
2017-2018 оны хаврын элсэлт 2018-2019 оны хаврын элсэлт III дамжаа
2017-2018 оны намрын элсэлт 2018-2019 оны намрын элсэлт
2016-2017 оны хаврын элсэлт 2017-2018 оны хаврын элсэлт
2017-2018 оны намрын элсэлт
2016-2017 оны хаврын элсэлт