Магистрын урьдчилсан хамгаалалтанд орох зөвшөөрөл

Урьдчилсан хамгаалалтад ороход дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.

  1. Суралцагчийн анкет /зургаа наах/. ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.
  2. Нотариатаар баталгаажуулсан бакалаврын дипломын хуулбар
  3. Магистрын ажлын дэвтэр / Оюутны вэбээс дүнгийн хуудас хэвлэх/
  4. Голч дүнгийн тодорхойлолт /ТСБЗГ-аас авах/
  5. Сэдэв, аргачилал, удирдагч батлуулсан тухай тэнхим, нэгжийн хурлын протокол /Суралцах хугацаанд сэдвийн нэрийг сольсон бол сүүлийн хурлын протокол/
  6. Судалгааны ажлын явцыг хэлэлцүүлсэн тухайн тэнхим, нэгжийн хурлын протокол /Судалгааны явцыг тэнхимийн хурлаар 2-оос доошгүй удаа хэлэлцүүлсэн байна/
  7. АШУҮИС-нйн Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны зөвшөөрөл авсан хурлын протокол
  8. АШУҮИС-нйн Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны дүгнэлт гаргасан хурлын протокол
  9. Удирдагчийн зөвшөөрөл /магистрын ажлын дэвтэр дээр тэмдэглүүлсэн байх эсвэл энд дарж маягтыг бөглөнө/
  10. Сургалтын төлбөр /магистрын ажлын дэвтэр дээр тэмдэглүүлсэн байх/
  11. Тухайн сэдвээр хэвлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт – 2-оос доошгүй эрдэм шинжилгээний илтгэл, ЭМШУ-ны сэтгүүлд 1-р зохиогчоор 1-ээс доошгүй өгүүлэл хэвлүүлэх / бүтээлийг эх хувиар авчрах/
  12. Хамтын ажиллагааны гэрээ
  13. Диссертаци /Диссертаци бичих үлгэрчилсэн загварын дагуу бичсэн байх/
  14. Хамгаалалтанд оруулахыг зөвшөөрсөн ТСБЗГ-ын тодорхойлолт
  15. Урьдчилсан хамгаалалтанд бүрдүүлэх CHECK LIST энд дарж авах

Жинхэнэ хамгаалалтанд нэмж бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

 1. Урьдчилсан хэлэлцүүлгийн хурлын протокол, санал шүүмж
 2. Урьдчилсан хэлэлцүүлгээс гарсан санал шүүмжийн дагуу хийгдсэн засварын илтгэх хуудас. ЭНД ДАРЖ загвар файл татаж авна уу.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.

Диссертаци бичих загварыг энд дарж харна уу.